vr vs monitor thumb
vr vs monitor thumb

Skupina VR v neurovědách se zaměřuje také na vývoj úloh zaměřených na epizodickou paměť, která nám umožňuje zpětně si vybavit konkrétní událost z minulosti.

Na studium mechanizmů epizodické paměti se často využívá zjednodušený model, tzv. paměť epizodického typu. Podle tohoto modelu je každá vzpomínka uložená v určitém kontextuálním rámci, charakterizovaném třemi základními podmínkami: identitou události (‚Co se stalo?‘), časem (,Kdy se to stalo?‘) a prostorovou složkou (,Kde se to stalo?‘).

Úloha využívá jednoduchý princip sbírání objektů (viz obrázek níže). Úkolem osoby je nejdříve posbírat několik objektů v daném prostředí. K jednotlivým objektům je osoba navigovaná šipkou. Následně je úkolem osoby si o krátkém oddálení vybavit, kde a kdy objekt sebral a vrátit je na původní pozice v původním pořadí.

nem 1
nem 1

Studie se zabývá neurobiologickým substrátem jednotlivých komponent paměti epizodického typu za pomocí funkční magnetické rezonance u zdravých dobrovolníku, za využití ekologicky validních úloh vytvořených v prostředí virtuální reality.

Výsledky dat získaných prostřednictvím fMRI úlohy ukazují, že kromě společného neuronálního substrátu epizodické paměti, existují do jisté míry odlišné mozkové struktury zodpovědné za vybavení jednotlivých komponent modelu paměti epizodického typu.

Behaviorální data naznačují, že náročnost vybavení jednotlivých komponent není rovnocenná. Doplňující analýza využívající novou metodu parcelace mozku na jednotlivé struktury (viz obrázek níže), s následným stanovením objemu hipokampu a jeho podoblastí (viz obr. 1) ukázala, že objem hippokampu významně koreluje len s úspěšností ve vybavení podmínky ´Co? ´ - tzn. identity události.

nem 1
nem 1

Projekt byl zahájen s finanční podporou Grantové agentury České republiky (GAČR), č. 22-10493S. Hlavní řešitel: RNDr., PhDr. Tereza Nekovářová, PhD. Název projektu: Rozdílné koncepty epizodické paměti: Kontextuální reprezentace vs. Self

gacr logo
gacr logo

Kontakt

Kontaktní osobou pro tento projekt je Iveta Fajnerová. Pokud máte zájem účastnit se experimentu, stačí kliknout na níže uvedenou emailovou adresu a poslat email

iveta.fajnerova@nudz.cz